Hillerød skakklub
stiftet 1910

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Generalforsamling 2016


Læs referat


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Hillerød Skakklub

Tid:   Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30
Sted: Vores lokaler (Frivilligcentret - Fredensvej 12C)

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for sæsonen 2016-2017
5) Indkomne forslag
6) Valg af
    a) Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
    b) 1 revisor
    c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af bladudvalg
8) Valg af juniorudvalg
9) Eventuelt

Læs formandens beretning
Se vedtægter for Hillerød Skakklub

Med venlig hilsen
Hans E. Jacobsen
formandReferat


ca. 25 fremmødte.

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen udpegede Peter Langer, som dirigent, hvilket blev mødt med applaus.
  Christopher Pedersen blev udpeget, som referent, hvilket ligeledes blev mødt med applaus.

  Peter Langer tog ordet og fastslog, at klubbens medlemmer var indkaldt til generalforsamling d. 30. marts. Generalforsamlingen blev bestemt lovlig under §5.

 2. Aflæggelse af Formandens beretning

  En god sæson uden de store udsving. Der har været stærke individuelle præstationer og planmæssige klubaftener med et stort fremmøde. Klubben virker udadtil meget organiseret og har et godt ry i de forskellige skakkredse rundt omkring i Danmark.

  Hans’ vigtigste pointe var, at vi hele tiden er nødt til at arbejde på at skabe ressourcer i/til klubben. Det er vigtigt, at vi alle bidrager for at få den mest velfungerende klub. Det viser sig i vores medlemstal, i vores position i Skakligaen og de mange frivillige vi har fået i Dansk Skak Union og 8. Hovedkreds.

  Undervejs i Formandens beretning blev det nævnt, at Daniel Lang og Micki Christoffersen mangler at indgive deres bog-ønsker efter klubturneringen/holdturneringen.

  Efter beretningen blev det nævnt af Peter Langer, at hjemmesiden var god og indholdsrig. Herefter efterlyste Daniel Lang en tidsplan for, hvornår en ‘klubaften’ reelt starter.
  Formanden supplerede med, at vores hjemmeside benyttede et ældre redigeringsværktøj. Christopher og Hans planlægger og forny hjemmesiden. Suppleret med et ønske fra Lars Nilsson om, at flere kan skrive på hjemmesiden og videresuppleret fra H3 om, at det skal være brugervenligt.

  Palle Skov spurgte ind til fremtidsudsigterne for at få en ny sponsor. Hans nævnte, at materiale var sendt ud og man efterlyste Stig’s indsigt i at skaffe nye sponsorer. Vores Facebook-side blev nævnt og en stigende trafik viser, at mange benytter sig af de sociale medier til at komme i ‘kontakt’ med klubben.

  Formandens beretning blev sendt til afstemning og godkendt ved hele forsamlingen.

 3. Aflæggelse af regnskab

  Et regnskab, der viste et underskud på ca. 20.000 kr. efter bestyrelsen valgte at give bogpræmier, som præmier for henholdsvis klubturneringen og holdturneringen/ divisionsturneringen.

  Frands Lavrsen nævnte, at bøgerne udgjorde et aktiv og skulle måske prisfastsættes. Christopher nævnte, at man burde afholde en skakauktion for at give økonomien lidt luft og komme af med de gamle bøger.

  Herefter blev regnskabet sendt til afstemning og det enstemmigt godkendt.

 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for sæsonen 2016-2017

  Ole præsenterede vores budget og fremlagde et budget, der lagde op til, at kontingentet forbliver uændret. Der er skåret hårdt i budgettet og skruen strammes for næste sæson. Det er dyrt at være med i Skakligaen.

  Carsten Erlandsen bemærkede, at sessionerne med Lars Schandorff var skåret ned til et minimum. Hans nævnte i den forbindelse at budgettet var stramt og at posten her godt kunne stige, hvis man fandt en bedre måde at anvende træningssessioner på.

  Herefter blev budgettet sendt til afstemning af dirigenten og det blev godkendt.

 5. Indkomne forslag

  En vedtægtsændring blev foreslået af bestyrelsen på baggrund af, at vores klubblad er blevet udfaset. Sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget.

  Vedtægterne 4g, 5(7) og 7 udgår.

  Palle Skov knyttede en bemærkning til, at bladet ellers havde 40 års jubilæum. Ingen videre drøftelse.

  Ingen andre indkomne forslag.

 6. Valg af

  a) 
  Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
  Hans blev genvalgt til formandsposten. Morten blev genvalgt som næstformand.
  Ole blev genvalgt som kasserer og nævnte, at han stopper til næste generalforsamling.
  De 3 bestyrelsesmedlemmer – Bernhard, Jan og Christopher blev alle genvalgt.

  b) 
  1 revisor
  Stig blev nyvalgt.

  c) 
  2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
  Peter Svendsen blev genvalgt som suppleant og Carsten Pedersen blev valgt til at besidde den sidste plads som suppleant i bestyrelsen.

 7. Valg af bladudvalg

  Bladudvalget udgår. Palle Skov foreslog, at vi burde afholde 10 sekunders stilhed for at ære Bondefangeren.

 8. Valg af juniorudvalg

  Laurids og Jan stopper i juniorudvalget. Koordineringen overtages i stedet af Bernhard sammen med Morten og Peter. Daniel Lang meldte sig frivilligt og vil sammen med de andre tre udgøre firkløveren i ungdomsafdelingen.

  Laurids talte om, at der eventuelt ville være et overdragelses-møde med den nye koordinator og, at et samarbejde med det lokale bibliotek var opstartet. Morten supplerede med, at det havde været svært at holde sæsonplanlægningen grundet store skift i ungdomsafdelingen. Afan og Micki er startet hos de voksne. Planen er på sigt at kunne tilbyde en mere differentieret undervisning.

  Herefter består Bestyrelsen af Hans, Morten, Jan, Bernhard og Christopher med suppleanterne Peter og Carsten samt kasserer Ole.

 9. Eventuelt

  Lars Nilsson efterspurgte en lukket turnering, hvor Martin Percivaldi kunne score sin sidste IM-norm. Ole nævnte i den forlængelse, at klubben afholdte en lukket turnering tilbage i1995, der kostede klubben ca. 100.000 kr. og tog ca. 3/4 år at planlægge.

Herefter rundede dirigenten generalforsamlingen af for sæsonen 2015 - 2016.