Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2021 <> 2023

Generalforsamling 2022


Dagsorden

Hillerød Skakklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.30 i klubbens lokaler Frivilligcentret Fredensvej 12C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  a)    formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
  b)    1 revisor
  c)    2 suppleanter (fælles for punkt a-b)

 7. Valg af juniorudvalg
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Læs formandens skriftlige beretning for sæsonen 2021-22.

På bestyrelsens vegne
Hans E. Jacobsen
formand

Efter generalforsamling vil der være præsentation af formandens nye bog 'Gode træk' som netop er udkommet. Bogen indeholder historier, oplevelser, erfaringer, meninger og ikke mindst skakpartier fra et langt liv som skakspiller og frivillig leder.  Bogen koster 200 kr. og der vil være mulighed for at erhverve et signeret eksemplar.

Forside

 

Referat

Af Bernhard Sørensen

Til stede var:

Hans Jacobsen, Morten Kühn, Carsten Pedersen, Michael Szymanski, Frands Lavrsen, Bernhard Sørensen, Ole Rasmussen, Peter Balslev, Peter Svendsen, Frederick Agerbo, Lene Andersen, Henrik Holm, Bruno Gehrig, Thue Rabjerg, Rasmus Rabjerg, Afan Jahic, Phillip Estrup, Christopher Pedersen, Dan Erichsen, Poul Hemler, Bertil F. Jensen, Benny Nielsen, Esben L. Sørensen, Carsten Erlandsen, Emil Skallebæk, Artin+Radin og Farzad Shahriarifar.

1. Valg af dirigent

Hans Jacobsen bød velkommen og foreslog Ole Rasmussen som dirigent.
Ole Rasmussen blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Aflæggelse af beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning som ligger på nettet, men knyttede nogle kommentarer til den.

Formanden gennemgik 5 årsplanen, visionen 2017-2022 og konstaterede at vi Ikke var helt i mål.

 • Den 1.4.2022 var medlemstallet på i alt 107 trods corona. Vi er derfor Danmarks næststørste klub efter ØBRO.
 • Skakskolen er stort set opfyldt, men pigeafdelingen er pt sat på stand by.
 • Klubben har åben 2 dage om ugen, dog er ønsket om egne lokaler ikke opfyldt.
 • Klubben kom i top-3 og 2. holdet er i 2. division. Målet er opnået og mere til.
 • Klubben er i front på sociale medier. Hjemmesiden hillerodskakklub.dk, facebook og nyiskak.dk fungerer, men nyiskak.dk trænger til en opfriskning.
 • Hillerød Skakklub har 2-3 faste sponsorer. Corona har gjort sponsormarkedet besværligt, men vi har til gengæld fået mange penge ind på vores støttekonto ved frivillige indbetalinger.
 • Klubben har en stærk organisation med stor opbakning fra medlemmerne.
 • Fokusområder fremover er at fastholde den gode udvikling, søge bedre og større lokaler og udvikle ny strategi 2023-2028.
 • Skak i øvrigt: Vi er medlem af 8. hovedkreds og den har fået ny bestyrelse med Peter Svendsen og Jan Pedersen fra Hillerød Skakklub. Det betydet at klubben har fået tildelt 5.000 kr. i støtte til Safe Space projektet.

Præmieoverrækkelse

Topscorer, holdskak:
Skakliga: Nikolaj Borge 6½ af 8
2. division: Søren Bull Andersen 4½ af 6
Mesterrækken: Esben Lauge Sørensen 3½ af 4
A-rækken: Morten Kühn 6 af 7
B-rækken: Jan Pedersen, Peter Langer og Magni Cederholm alle 3 af 6

Klubturnering, placeringer:
Mester: 1. Carsten Erlandsen, 2. Esben Lauge Sørensen
A-række: 1-2 Peter Balslev og Morten Kühn
B-række: 1. Jacob Schramm 2-3 Rasmus Rabjerg og Peter Langer
C-række: 1. Bertil Friis Jensen 2-3. Emil Skallbæk og Artin Shahriarifar

Beretningen blev godkendt.

Carsten Erlandsen roste bestyrelsen og synes det var imponerende, hvad den havde nået.

3. Aflæggelse af regnskab.

 • Kassereren Michael Szymanski fremlagde regnskab med kommentarer.
 • Carsten Pedersen mente sponsorindtægter på 1.000 kr. og 4.000 kr. bør figurere i regnskabet.
 • Ole Rasmussen bad bestyrelsen tage den diskussion, hvordan det skal posteres.
 • Carsten Erlandsen spørger i forhold til tilskud, om man skal gøre det mindre tydeligt, hvor andre indtægter kommer fra.
 • Bruno Gehrig spørger om vores lokaler er gratis. Ja, det er de, men medlemskab koster 250 kr./md.
 • Esben Lauge Sørensen spørger til nogle tal i balancen, som ikke stemmer. Det skyldes en teknisk fejl i regnearket.

Regnskab blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 • Michael Szymanski fremlagde budgettet for det nye år.
 • Bruno Gehrig spurgte, om der er præmier til holdene i skakligaen. Hans svarede at der er medaljer og ingen økonomiske præmier.
 • Ole Rasmussen gjorde opmærksom på om budget var baseret på uændret kontingent og kassereren svarede at det er det.
 • Kontingent blev foreslået uændret.

Budget og kontingent godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag

6. Valg af:

a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

 • Hans Jacobsen, Morten Kühn og Michael Szymanski modtog genvalg. Carsten Pedersen, Bernhard Sørensen og Frands Lavrsen genopstillede og alle 6 blev genvalgt uden modkandidater.

b) 1 revisor

 • Ole Rasmussen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)

 • Philip Estrup og Lene Andersen blev valgt.

7. Valg af juniorudvalg

 • Bernhard Sørensen, Philip Estrup og Morten Kühn fortsætter i juniorudvalget.

8. Eventuelt

 • Frederick Agerbo Foreslog en sofaskakturnering lørdag eller søndag aften.
 • Emil Skallebæk foreslog frugt i kantinen.
 • Christopher Pedersen foreslog klubben købte en brugerlicens/guld/diamant ordning til at administrere selve turneringen på nettet.
 • Hans Jacobsen reklamerede for ungdoms SM og byturneringen og informerede om det nye koncept.

Ole Rasmussen takkede for god ro og orden