Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2022 <> 2024

Generalforsamling 2023


Dagsorden
Læs også
Beretning for 2022-23.
 

Hillerød Skakklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.30 i klubbens lokaler Frivilligcentret Fredensvej 12C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af: formand, næstformand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer                                                                                                               
  7. Valg af en revisor
  8. Valg af to suppleanter fælles for 6 og 7.
  9. Valg af juniorudvalg
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen kommer med indstilling om ny klubstrategi gældende for de kommende 5 år.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr. pr. halvår.

Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne
Hans E. Jacobsen
formand