Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2019 <> 2021

Generalforsamling 2020


Dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Skakklub tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.45 på Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej i Hillerød.

Bemærk det nye mødested.  Pga. Coraonakrisen har vi set os nødsaget til at holde generalforsamlingen i et noget større lokale end vores normale klublokale.  I det hele taget bliver klubbens nedlukning pga. Corona et vigtigt emne på generalforsamlingen, og ikke mindst hvordan klubben åbner op igen efter sommerferien. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
     a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
     b) 1 revisor
     c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I løbet af generalforsamlingen vil der blive foretaget præmieuddeling til alle topscorerne på klubbens 6 hold.

Bemærk: Forældre til børn i juniorafdelingen er meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Læs formandens skriftlige beretning for sæsonen 2019-20

 

Vel mødt den 16. juni

På bestyrelsense vegne
Hans Endrup Jacobsen

Referat

Af Bernhard Sørensen

Til stede var:
Hans Jacobsen, Morten Kühn, Laurids Paulsen, Carsten Pedersen, Michael Szymanski, Frands Lavrsen, Bernhard Sørensen, Peter Langer, Finn Eldor, Benny Nielsen, Ole Rasmussen, Afan Jahic, Philip Estrup, Peter Balslev, Peter Svendsen, Mikael Ramkilde, Frederick Agerby, Lene Andersen, Erik Togeby, Jan Pedersen, Jens Østergaard.

1) Valg af dirigent
Hans Jacobsen bød velkommen og foreslog Peter Langer som dirigent.
Peter Langer blev valgt og indledte med at sige at generalforsamlingen skal afholdes i april/maj, så hvis ingen protesterer, afholder vi den på dagen. Herefter konstaterede Peter Langer at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) Aflæggelse af beretning
Formanden henviste til den skriftlige beretning som ligger på nettet, men Hans Jacobsen ville lige knytte et par kommentarer til beretningen i forhold til Jubilæumsturneringen og til Coronakrisen, som gik ud over klubturneringen.

5 årsplanen følger sporet:

 • Bl.a. er vi over 100 medlemmer for første gang i klubbens historie. Vi mangler nye lokaler med mere plads.
 • Vi har en stor juniorafdeling og der er flere initiativer sat i gang af medlemmer udenfor bestyrelsen.
 • Vi har sponsorer men kan godt bruge flere.

Fokus for næste år er: hvordan kommer vi i gang igen og vores lokalesituation.

Spørgsmål til beretningen:

 • Peter Balslev spurgte i forbindelse med problematikken i 8. HK, om hvordan valget til hovedkredsene foregår? 8. HK’s bestyrelsen bliver valgt på det årlige delegeretmøde og Per Rasmussen er blevet genvalgt flere gange, fordi der ikke har været modkandidater. Det har også flere gange været svært at finde kandidater til bestyrelsen. Peter Svendsen supplerede med at der ikke afholdes bestyrelsesmøder, men den nuværende formand sender blot mails rundt.
 • Peter Balslev: hvad gør vi for at samle nye medlemmer? Er vi i samarbejde med skoler? Hans Jacobsen svarede at det foregår mest via ”mund-til-mund” metoden. Jo flere vi er, desto større bliver netværket, svarede Hans. Vi har ingen umiddelbar samarbejde med skolerne, men vi kigger på BOCA juniors, som har et skole-samarbejde og vi følger dem. Børnene bliver hentet fra skole og så kan forældrene hente dem i skakklubben senere. Men det kræver meget arbejde.
  Peter Svendsen fulgte op på skoleskakken, som er en god sag, da mange lærer at spille skak. Men det er svært at gøre mere, da vi skal lægge en masse arbejde i det (i normal arbejdstid).
  Carsten Pedersen udbyggede svaret med at mange af vores initiativer som bl.a. ”Skak og Skotland” har været med til at få nye medlemmer.
  Philip Elstrup nævnte, at vi kunne samarbejde med skolerne og booke tid i forvejen i forlængelse af skoleskak.
 • Afan Jahic spurgte hvorfor formanden for 8. HK er så upopulær. Svaret er samarbejdsvanskeligheder, og at han er egenrådig.

Hans Jacobsen afsluttede beretningen med at uddele præmierne (gavekort til vores vinsponsor) til de 6 holds topscorere:

 • Skakligaen er endnu ikke færdigspillet og derfor ingen topscorer endnu.
 • Topscorer for 2. holdet blev Søren Bull Andersen med 4 af 6.
 • Topscorer for 3. holdet blev Laurids Paulsen med 3½ af 6.
 • Topscorer for 4. holdet blev Michael Szymanski og Bernhard Sørensen begge med 5½ point i 6 kampe.
 • Topscorer for 5. holdet blev Oliver Lehmann med 5½ af 7.
 • Topscorer for 6. holdet blev Bjarne Rasmussen med 3 af 5.

Ingen præmier til klubturneringen, da den blev stoppet og aflyst inden afslutning, pga. Coronakrisen.

Finn Eldor spurgte mere til lokalesituationen. Carsten Pedersen svarede at vi kigger på gymnasiet, som er velegnet og rummeligt her, hvor vi afholder GF og har afholdt jubilæumsturneringen, men vi er ikke indgået dialog om disse lokaler.
Ole Rsmussen nævnte naboskolen som en mulighed.

Beretningen godkendt.

3) Aflæggelse af regnskab
Laurids Paulsen forklarer kort hvordan regnskabet er bygget op og udbygget i forhold til tidligere.
Ole Rasmussen spørger til MobilePay udgiften fordi private ikke betaler. Laurids svarer, at vi er en
forening som går som erhvervskunde.
Laurids Paulsen gennemgik Jubilæumsturneringens regnskab, som gik stort set lige op.

Regnskab godkendt.

4) Forelæggelse afbudget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Laurids Paulsen gennemgik budgettet.

 • Jens Østergaard spurgte til udgifter til spillere. Udgifterne til sidste runde af skakligaen overføres til næste års regnskab.
 • Jens Østergaard spurgte til Europa Cup og om den bliver til noget, da budgettet er sat til 0. Hans Jacobsen svarede, at det ikke er sikkert, at vi kvalificerer os, og at klubben ikke nødvendigvis giver tilskud.
 • Ole Rasmussen spurgte til – 6.000 kr. i passiver, og der står periode – 49.673. Hans Jacobsen forklarede at det kun er indtægter og udgifter, man laver budget for. Vi skal se bort fra aktiver og passiver i budget for næste år i opstillingen.
 • Kontingent forbliver uændret.

Budget godkendt.

5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6) Valg af:
a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
Hans Jacobsen, Morten Kühn modtog genvalg, Laurids Paulsen stopper og Michael Szymanski blev
valgt som kasserer. Carsten Pedersen, Bernhard Sørensen og Frands Lavrsen er alle genvalgt uden
modkandidater.
b) 1 revisor
Ole Rasmussen genopstillede og blev genvalgt.
c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
Philip Elstrup er valgt i stedet for Thue Rabjerg, Jan Pedersen fortsætter.

7) Valg af juniorudvalg
Bernhard Sørensen og Morten Kühn fortsætter og vi vil spørge om en af pigetrænerne vil indgå i
juniorudvalget.

8) Eventuelt
Ole Rasmussen spurgte hvornår starter vi op igen? Vi har lokalerne fra 11. august, så vi satser vi på
den dato. Retningslinjer bliver fulgt, f.eks. mht. sprit til hænderne, men ikke mere. Vi ved heller ikke
om de er ændret til den tid.

Peter Langer takkede for god ro og orden.
Formanden sluttede af med at håbe på opbakning i fremtiden for at fortsætte det gode arbejde.