Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Vedtægter vedtaget på generalforsamling 1.6.2021


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hillerød Skakklub og hjemsted er Hillerød Kommune.

§ 2 Formål

Hillerød Skakklub har til formål at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. Klubben skal være registreret i CVR-registret med eget CVR-nr. og med virksomhedsform ' Almindelig forening'.

§ 3 Medlemmer

Enhver m/k kan optages i foreningen. Indmeldelse skal ske skriftligt og vil få virkning når første kontingentindbetaling har fundet sted. Udmeldelse skal ske skriftligt og vil få virkning fra næste kontingenthalvår. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke optages i andre skakklubber under Dansk Skak Union.

§ 4 Virkemidler

Som virkemidler kommer særligt i betragtning:
a) Afholdelse af en årlig klubturnering med kåring af klubmesteren samt op- og nedrykning mellem klasserne
b) Afholdelse af turneringer i øvrigt, såvel interne som åbne
c) Deltagelse i hold- og enkeltmandsturneringer under Dansk Skak Union
d) Deltagelse i andre hold- og enkeltmandsturneringer i det omfang, der er interesse derfor blandt medlemmerne
e) Afholdelse af matcher mod andre klubber
f) Undervisning i teori, herunder afholdelse af studiekredse

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned, samt ekstraordinært, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af de(t) punkt(er), der ønskes behandlet. Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 10 dages varsel og angivelse af dagsorden. Denne er for ordinære generalforsamlinger:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
    a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
    b) 1 revisor
    c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 6 Bestyrelse

Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, varetager under ansvar over for generalforsamlingen den daglige ledelse af klubben, jfr. § 4. Den har herved adgang til at udpege ansvarlige holdledere samt i øvrigt at indgå aftale med medlemmer om disses aktive medvirken i klubbens arbejde (f.eks. som kampledere, turneringsledere eller ved teoriundervisningen). Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Juniorudvalget

Juniorudvalget, det vælges for et år ad gangen, fordeler selv arbejdet imellem sig. Udvalget varetager under ansvar over for generalforsamlingen selvstændigt skakundervisningen af juniorer (u/20 år). Som virkemidler anvendes juniorturneringer, skakteori, teknikmærker og matcher mod andre klubber.

§ 8 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og er gældende for det kommende år. Juniorer og pensionister (ikke efterlønnere) betaler højst halvt seniorkontingent. Aktive og passive medlemmer betaler kontingent til foreningen og Dansk Skak Union. Sekundære (dobbelt) medlemmer betaler alene kontingent til foreningen. Halvårskontingent opkræves 1. september og 1. marts.

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret er 1.april til 31. marts. Kassereren fører regnskaber og medlemsfortegnelse. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut, og kan kun hæves ved underskrift af kasserer eller formand. Likvid formue skal udgøre minimum 4 mdr. af den årlige kontingentindtægt. Formuen kan ikke udlodes til medlemmerne. Revision af årsregnskabet foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor og underskrives af denne.

§ 10 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

§ 11 Opløsning

Ved klubbens evt. opløsning tilfalder alle aktiver Dansk Skak Union under forudsætning af, at denne forpligter sig til at være økonomisk behjælpelig, såfremt der inden 3 år efter opløsningen stiftes en ny klub i Hillerød under Dansk Skak Union.

§ 12 Ikrafttræden

Den 3. februar 1910 stiftedes foreningen.

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling i Frederiksborghallen den 20. maj 1969 samt på de ordinære generalforsamlinger den 18. maj 1971, den 25. april 1989, den 17.april 2001, april 2014 og april 2022.