Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2022 <> ----

Generalforsamling 2024


Dagsorden
Læs også
Beretning for 2023-24.
 

Hillerød Skakklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler Frivilligcentret Fredensvej 12C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af: formand, næstformand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer                                                                                                               
  7. Valg af en revisor
  8. Valg af to suppleanter fælles for 6 og 7.
  9. Valg af juniorudvalg
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen kommer med et forslag om en mindre ændring af vedtægerne¨s par. 8

Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed, og øvrige afstemninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer eller til beslutning om klubbens evt. opløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Alle medlemmer har stemmeret, og alle er valgbare. Dog skal flertallet i bestyrelsen, herunder såvel formanden, næstformanden og kassereren, være fuldt myndige. Såfremt formand, næstformand og kasserer ikke kan vælges på generalforsamlingen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne
Hans E. Jacobsen
formand