Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2017 <> 2019

Generalforsamling 2018


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Skakklub tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.45 i klubbens lokaler Frivilligcentret, Fredensvej 12 C, 1. sal.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned med følgende dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
     a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
     b) 1 revisor
     c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Læs de indkomne forslag.

I løbet af generalforsamlingen vil der blive foretaget præmieuddeling til alle præmietagerne i årets klubmesterskab og til topscorerne på klubbens 5 hold.

Sidste år vedtog generalforsamlingen en ny vision og strategi for klubben, der betød en større satsning på både ungdom, bredde og top. Nu er det første år af 5-års satsningen overstået. Meget er prøvet, noget er gået godt, og andet er ikke gået så godt.

Nu skal vi kigge fremad mod næste sæson, og det er meget vigtigt for bestyrelsen at høre medlemmernes holdning til projektet. Hvad vil medlemmerne gerne have mere af, og hvad er ikke så vigtigt. Vi vil også gerne have flere nye idsjæle på banen, der vil tage nogle af boldene og køre dem i mål i samarbejde med bestyrelsen.

Bemærk: Forældre til børn i juniorafdelingen er meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt den 10. april

På bestyrelsense vegne

Hans Endrup Jacobsen


Referat


Af Bernhard Sørensen

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.45 i klubbens lokaler Frivilligcentret, Fredensvej 12 C, 1. sal.

Tilstede: Peter Langer, Bernhard Sørensen, Morten Kühn, Hans E. Jacobsen, Ole Rasmussen, Beny Nielsen, Søren Bull Andersen, Jan Nordenbæk, Tim Jaksland, Sune Berg Hansen, Lars Kjøller Nilsson, Thue Rabjerg, Rune Eliasen, Rasmus Rabjerg, Sandi Stojanovski, Philip Estrup, Micki Christoffersen, Kim Christoffersen, Frands Lavrsen, Kenny Bagge, Arne Øland, Mikael Ramkilde, Jens Østergaard, Hans Henrik Hviid, Palle Skov, Laurids Paulsen, Afan Jahic, Ib Hother Andersen, Peter Svendsen, Carsten Pedersen, Freddy Nielskov
I alt 31 medlemmer.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Langer til dirigent, som blev valgt. Peter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bernhard blev valgt til referent.

Aflæggelse af beretning

Formanden Hans Jacobsen tog udgangspunkt i sidste års GF hvor vores mål og vision blev sat op. Vores medlemstilgang var 1, fra 81 til 82 medlemmer i år. Herunder var der stor udskiftning blandt juniorerne. Vores skakskole for unge op til 15 år, en særskilt pigegruppe og en begynderafdeling er kommet i gang. Egne lokaler er ikke blevet helt så højt prioriteret, men vi har været i kontakt med kommunen og bridgeklubben hvor der dog ikke var den store opbakning fra Hillerød Kommune. Vi har også samarbejdet med en cafe, kaffebaren – ”Blichfeldts bønner”. Eftermiddagstilbud på onsdage blev også afprøvet men måtte stoppe pga. manglende lokaler.
Skakligaen endte med en 4. plads til 1. holdet. 2. holdet var divisionshold en enkelt sæson og måtte ned igen. Interessegrupper manglede tilslutningen. Vi ville udvikle undervisningsmateriale til juniorer, men det har vi betalt os fra. Sponsorer er der Skjold Burne et par fonde til juniorarbejdet og til vores pigeprojekt samt Rotary. Vi mangler en sponsor til 1. holdet men er i dialog med 3 potentielle. Stor opbakning fra medlemmerne til at modtage nye medlemmer, undervise osv. Hans Jacobsen præsenterede herefter nogle hovedtal fra visionsplanen. Der er samlet underskud på ca. 100.000 kr. over de 5 år, men det ønsker vi, det er planen. Fokusområder for 2018: Kommunikation og PR, hvor vi har et efterslæb og opfordrer medlemmerne til at melde sig. Medlemstilgang i alle medlemsgrupper, vi mangler medlemmer i gruppen 20-40 år. Sponsor til 1. holdet. Flere tilbud som kan tiltrække flere. Flere frivillige skal der til.
Præmietagere:
Topscorer: Skakliga: Sune Berg 6/9, 2. division: Peter Svendsen 5/7, 3. holdet: Mikael Ramkilde 5½/7, 4. holdet: Rasmus Rabjerg 7/9, 5. Holdet: Peter Langer 2/4, Lynmester Sandi Stojanovski, Handicapturneringen: Sandi Stojanovski, Klubturnering: C-rækken: 1. Peter Langer 2. Jacob Hein 3. Afan Jahic, B-rækken: 1. Kenny Bagge 2.Laurids Paulsen, Mesterrækken: 1. Ib Hother 2. Hans Jacobsen
Tak de frivillige og bestyrelsen. Farvel og tak til Ole Rasmussen som forlader bestyrelsen.
Debat:
Thue Rabjerg spurgte bestyrelsen om man har spurgt de folk som melder sig ud, hvorfor de har forladt klubben og er der ikke to svar der er ens? Hans svarede at der mange forskellige årsager. Peter Svendsen supplerede at juniorerne melder sig ud primært pga. andre interesser og fordi turneringsudbuddet er meget lavt. Ib Hother tilføjede at de ca. 10 juniorer der kommer fast til gengæld er meget ambitiøse. Carsten Pedersen pointerede at hvis ellers de nye medlemmer kan fastholdes ser det fint ud.
Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt og Ole gennemgik tallene. Generelt for året har vi et underskud på ca 15.000 og mod budgettet på et overskud på 10.000 hvilket er acceptabelt, da vi har accepteret at visionen tillader at vi bruger penge på projektet. Herefter gennemgik Ole hurtigt de overordnede tal. Kenny spørger hvorfor der ikke var indregnet et underskud og Ole svarede at det var manglende kontingent.
Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Ole gennemgik budgettet og løb tallene igennem. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Debat: Lars Nilsson synes det var flot regnskab og ikke mange skakklubber har en formue i den størrelse. Carsten Pedersen ønskede en synliggørelse af Skjold Burnes præmietilskud. Ole Rasmussen svarede at vi ikke har haft omkostninger ved det og vi modtog vin uden bilag. Ib Hother mente at vinpræmier ikke er godt nok som præmier for at tiltrække fx mesterspillere. Der skal bedre præmier for at tiltrække spillere til klubbens turneringer. Hvad skal der til? Det må bestyrelsen overveje.
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.

Indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag.

Kenny fremlagde sine forslag, som kort går ud på:
1. At der fast indføres et gratis halvårskontingent til et medlem der har gjort det ekstra godt i klubben.
2. Der gives årligt en præmie til det bedste tiltag, stort som småt, i løbet af året. Ib Hother fortalte om vores ”kageklub” med pause. Peter Langer fortalte at I gamle dage blev en spille hædret i fx bladet. Hans Jacobsen fortalte at bestyrelsen gerne vil støtte juniorlederne med fri kontingent.
Begge Kennys forslag blev godkendt. Bestyrelsen skal sørge for det praktiske omkring det.

Palle Skov fremlagde sit forslag, som går ud på at klubben bør i tilfælde af afbud altid søge at stille det stærkest mulige hold. Det gælder alle klubbens hold. Hvis der er afbud som berører hold der spiller i samme række, prioriteres det på papiret stærkeste hold altid først. Der var debat om forslaget med flere forskellige synspunkter. Palle supplerede med at der ikke havde været et problem, hvis vi havde en masse stærke reserver, men er tilfreds med debatten og håber at dialogen mellem holdlederne bliver styrket efter denne debat.
Dirigenten mente herefter at det er svært at stemme om noget efter denne debat og Palle trækker forslaget tilbage.

Valg af:

a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
Hans Jacobsen blev genvalgt som formand, Morten Kühn blev genvalgt som næstformand, Ole Rasmussen genopstiller ikke til kassererposten og bestyrelsen forslog Laurids Paulsen, som blev valgt som ny kasserer. Bernhard Sørensen, Carsten Pedersen og Christopher Pedersen blev alle genvalgt til de 3 resterende bestyrelsesposter.

b) 1 revisor
Peter Langer trækker sig og Ole blev valgt til revisor.

c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
Jan Pedersen og Peter Svendsen blev genvalgt som suppleanter.

Valg af juniorudvalg
Bernhard Sørensen, Morten Kühn og Peter Svendsen blev genvalgt.

Eventuelt

Hans Jacobsen fremlagde et forslag fra skakligamødet om at gøre det mere underholdende for tilskuere. Søren Bull foreslog evt. livetransmission som man kunne se sammen. Sune Berg foreslog at spillerne gennemgik deres partier for resten af klubben.
Peter Svendsen opfordrede til at der uddannes flere kampledere, med så mange søndagshold bliver der brug for dem. Frands Lavrsen nævnede at medlemstallet falder, men at al forskning tyder på at skak har god indflydelse på urolige børn og om man kunne tænde kommunes interesse for et samarbejde. Ib Hother nævnede at vi havde haft 3 arrangementer på en skole og der var stor interesse fra skolerne. Peter Svendsen nævnede at der stor efterspørgsel efter samarbejde med vores klub. Kim Christoffersen nævner at han også har været med til at repræsentere klubben på skoleskakken.
Formanden sluttede af med at opfordre alle til at tilmelde sig Byturneringen og takkede Ole Rasmussen for sin indsats som kasserer med et par flasker vin. Ole takkede og nævnede at han nu ville arbejde med eftermiddagsskakken.

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.